Agitator_SBAKJ-007_01

SB-22401517-01 Daikin Agitator Plate

Daikin

Agitator plate for the Daikin '9 series' cooling units

SB-2P119330-1 Daikin Fan Blade

Daikin

Fan blade that attaches to the SBAKZ-017 fan motor on the Daikin cooling units.

SBAKJ-007 Daikin Agitator Motor

Daikin

Agitator motor for the Daikin '9 series' cooling units.

SBAKZ-017 Daikin Fan Motor

SBAKZ-017 Daikin Fan Motor

Daikin

This Daikin fan motor is fitted on a range of the 9 series cooling units.